Ploché střechy

Poruchy plochých střech

V přehledu jsou bez dalšího třídění uvedeny běžné poruchy plochých střech a navazujících konstrukcí.

Nejčastější poruchy plochých střech :

 • zatékání pod vrstvu hydroizolace způsobené degradací nevhodně použitých asfaltových pásů, nedostatečně kotvených, s minimální nebo žádnou údržbou, často podporované nevyhovujícími spádovými poměry, které způsobují tvoření hlubokých kaluží,
 • nestabilita vrchních vrstev střešního pláště na účinky objemových změn a účinky sání větru,
 • nesoudržné povrchové vrstvy krytiny, popř. nevhodně aplikované, separované sanační vrstvy, které neumožňují plošné připojení dalších vrstev,
 • nesprávně provedené detaily ukončení krytiny u konstrukcí prostupujících střešním pláštěm,
 • nedostatečné kotvení, vadné provedení a koroze klempířských prvků (oplechování, lemování, klempířské výrobky),
 • chybné napojení vodotěsné krytiny na střešní vtoky, nevhodně zúžené nebo zanesené profily vtoků,
 • poškozování krytiny konstrukcemi nevhodně umístěnými na střeše,
 • koroze konstrukcí střešních nástaveb (obvodové pláště, výplně otvorů, střechy).

Stávající ploché střechy a nástavby na střechách obvykle vykazují závažné tepelně technické nedostatky :

 • Nedostatečný součinitel prostupu tepla
 • Nevhodná skladba, ve které chybí účinná parozábrana pod vrstvou tepelné izolace a která je shora uzavřena hydroizolační vrstvou s vysokým difúzním odporem pro vodní páru, což vede k nepřípustnému množství zkondenzované vlhkosti ve střešním plášti a k negativní bilanci vlhkosti (v průběhu roku zkondenzuje ve střešním plášti více vlhkosti než se z něj může vypařit).
 • Výskyt konstrukcí a míst uvnitř střešního pláště nebo v prostoru pod střechou, na kterých v důsledku nízkých povrchových teplot dochází v zimních měsících ke kondenzaci vlhkosti. Velké riziko kondenzací vzniká především na spodním povrchu horního pláště a na vnitřním povrchu atik dvouplášťových střech, v tlumících komorách větrání a v nástavbách odvětrání. V interiéru bytů pod střechou pak v místech tepelných mostů. Zdrojem masivní kondenzace ve střešním plášti může být pronikání vlhkého teplého vzduchu (netěsností kanalizačního potrubí a vzduchotechnického potrubí s pracovním přetlakem nebo pronikání vzduchu z technického podlaží domu dilatačními spárami).Projevy stékání zkondenzované vlhkosti jsou často zaměňovány s projevy zatékání. Pokládání dalších vrstev asfaltových pásů však pouze zhoršuje difúzní poměry ve střeše. Havarijní výskyt vlhkosti ve střešním plášti nelze racionálně řešit aplikací “větracích komínků”, ale pouze odstraněním zdroje vlhkosti.


Kromě toho se u plochých střech vyskytují místy i závažné statické a korozní poruchy:

 • přetížení nosné konstrukce střechy (zpravidla panelová konstrukce stropu nad nejvyšším podlažím), které se projevuje výraznými deformacemi podhledu stropu nad nejvyšším podlažím domu,
 • oslabení konstrukce horního pláště dvouplášťové střechy v důsledku koroze,
 • nedostatečné kotvení atik – vysouvání a vyklánění atik nebo deformace atikových dílců,
 • nedostatečná spolehlivost střešního pláště a konstrukcí na střeše s ohledem na působení větru,
 • přetížení konstrukcí dodatečně umístěným hmotným zařízením.

Provádíme částečné i generální opravy plochých střech, především:

 • opravy stávající střešní krytiny
 • hydroizolaci střechy
 • zateplení izolačním polystyrénem, minerální plstí nebo climatizerem
 • položení nové střešní krytiny

Používáme následující technologie:

 • instalaci živičných nastavovaných pasů s keramickým posypem
 • instalaci PVC folie
 • zateplení střešními izolačními deskami z polystyrénu nebo minerální vaty

Při navrhování a provádění oprav střech

klademe důraz na komplexní posouzení stávajících konstrukcí založené na poznatcích z provedených sond a odpovědný návrh opatření, který musí respektovat konstrukční, materiálové, tepelně technické i statické aspekty.

Komplexní sanační opatření prováděné naší firmou obvykle zahrnuje alespoň :

 • tepelně technická opatření (dodatečné tepelné izolace, změnu systému střechy z dvouplášťové na jednoplášťovou s omezeným provětráváním střešního pláště, zakrytí tepelných mostů, opatření k vyloučení nebo omezení kondenzace ve střešním plášti), úpravu spádových poměrů střechy (vyloučení výskytu hlubokých louží),
 • návrh spolehlivého hydroizolačního systému provedený s ohledem na požadavky na difúzní vlastnosti vyplývající z posouzení střešního pláště, spádové poměry, způsob stabilizace vůči účinkům sání větru, chemické a biologické zatížení střechy,
 • posouzení nosné konstrukce střechy s ohledem na hmotnost střešního pláště a klimatická zatížení a posouzení stabilizace sanačních vrstev s ohledem na účinky sání větru,
 • řešení detailů střechy (prostup konstrukcí střešním pláštěm, vpusti, nástavby a konstrukce na střeše),
 • rekonstrukci nástaveb na střeše (zajištění funkce, vyloučení zatékání),
 • ochranu konstrukcí proti korozi,
 • posouzení z hlediska požární bezpečnosti,
 • rekonstrukci hromosvodu.
Najdete nás na Facebooku

Facebook Status

OAuthException: Error validating access token: Session has expired on Friday, 28-Mar-14 09:25:46 PDT. The current time is Saturday, 17-Feb-18 13:27:12 PST.