Doporučené požadavky

Doporučené požadavky zadavatele pro budoucí výměnu oken

Výměnu oken provádíme především za účelem termoizolačním, estetickým a funkčním. Okna hrají v systému zateplení objektu velmi velký vliv neboť způsobují až až 45% úniku tepla z objektu

Základní informace, které jsou určeny všem, kteří uvažují o výměně stávajícíh oken na objektu za plastová okna.

Pro plně funkční a bezpečné fungování nových plastových oken jak po stránce mechanické tak i tepelně-technické Vám rádi doložíme:

 1. KOTVENÍ: řádně dokladujeme výkresovou dokumentací (řezy, detaily) typ použitého profilu pro danou panelovou soustavu ( např tvar ostění – hluboké či mělké ) a řádný způsob kotvení v jednotlivých částech okna s doložením kotvícího materiálu
 2. TEPELNÉ PARAMETRY RÁMU: doložime deklarovaný součinitel U na profilovém paketu včetně armování nezávislou autorizovanou zkušebnou – např STO,Certifikát apod.
 3. PARAPETY VNĚJŠÍ: doložíme takové řešení detailu osazení parapetů (v řezu, výkres), které v budoucnu při plánovaném zateplení objektu umožní zateplení i pod parapetním plechem min. 30mm dle tepelně – technické normy ČSN 730540-2
 4. STATIKA: doložíme statický výpočet a dokumentaci o způsobu vyztužení křídel, sloupku apod. pro prezentační okno v posledním – nejvyšším podlaží panelového domu včetně přesné specifikace jednotlivých art. komponentů, které lze v průběhu výměny kdykoliv zkontrolovat rozřezáním jednoho, libovolně v průběhu provádení výměn zvoleného okna
 5. OSAZENÍ: doložíme detail osazení okna v ostění, nadpraží a parapetní části spolu s vnitřními povrchovými teplotami dle ČSN 730540-2 a průběhem izotherm ve finální podobě po budoucím zateplení objektu kontaktním zateplovacím systémem
 6. PŘECHODNÉ OBDOBÍ: (míněno období od montáže oken do doby, kdy bude provedeno zateplení celého objektu) doložíme způsob zajištění dočasného opatření proti zatékání dešťových srážek okolo rámu okna z exteriéru.
 7. INFILTRACE: doložíme způsob zajištění minimální hygienické výměny vnitřního vzduchu pasivním způsobem po dobu 24 hodin denně v souladu s hygienickými požadavky (n=0,5/h ) a ČSN 730540 ( bez vlivu lidského faktoru)
 8. LIKVIDACE: zajistíme likvidace vybouraných stavebních prvků ekologickým způsobem včetně předání dokladu (kopie dokladu) o likvidaci.
 9. UTĚSNĚNÍ Z VNITŘNÍ STRANY: doložíme způsob utěsnění osazení oken z vnitřní interiérové strany proti difuzi vodních par do osazovací spáry
 10. DOBA MONTÁŽE: stanovíme dobu potřebnou pro dokončení všech činností v jednotlivém bytě
 11. SANACE DŘEVĚNÝCH LODŽIÍ: doložíme návrh řešení sanace lodžiových dřevěných stěn, případně varianty.
Najdete nás na Facebooku

Facebook Status

OAuthException: Error validating access token: Session has expired on Friday, 28-Mar-14 09:25:46 PDT. The current time is Saturday, 17-Feb-18 13:27:48 PST.